AMSTELVEEN - Het college van B en W stuurt twee voorstellen voor woningbouwprojecten in startnotities naar de gemeenteraad. Het gaat om 28 woningen aan de Acacialaan en 16 woningen aan de Oostelijke Poeloever. De plannen kenden relatief weinig bezwaren van omwonenden. De Groenraad had tips voor het plan Acacialaan.

De huidige gemeentelijke participatie bij woningbouwprojecten, waarbij een bestemmingsplanwijziging nodig is, is het betrekken van omwonenden bij het uitwerken van een bouwinitiatief in een concept-startnotitie. Daar kunnen omwonenden en andere belanghebbenden op reageren. Vervolgens leidt het college van B en W de uiteindelijke startnotities door naar de gemeenteraad. Na vaststelling kan de bestemmingsplan- en/of omgevingsvergunningprocedure starten en zijn formele zienswijzen mogelijk. Het bouwplan Acacialaan wordt duurzaam en natuurinclusief vormgegeven. De ontwikkelaar heeft, mede op verzoek van de Groenraad, een aantal concrete maatregelen benoemd zoals een groen sedumdak, voorzieningen voor vleermuizen en vogels, infiltratie van regenwater en een groene erfafscheiding.

Het plan Oostelijke Poeloever leidde tot vragen over de situering van de woningen en de balkons. Bij de uitwerking van appartementenindeling houdt de ontwikkelaar op basis van deze reacties rekening met de plek van de grote raampartijen en balkons.

Participatie vervroegen

Hoewel voor de meeste ruimtelijke projecten dezelfde planprocedure wordt gevolgd, merkt de gemeente grote verschillen in aantallen bezwaren van omwonenden. Zo stuitte het plan aan de Charlotte van Montpensierlaan met 24 woningen op relatief veel meer bezwaren dan het plan voor 552 woningen aan Startbaan 16. Voorop staat dat de gemeente een plan toetst aan door de gemeenteraad vastgesteld beleid zoals de woonagenda, het parkeerbeleid, de hoogbouwvisie, stedenbouwkundige kaders, duurzaamheidsambities en aan belangen van omwonenden. Het behoud of compenseren van groen is tevens een belangrijk bestuurlijk uitgangspunt. In een stad met weinig beschikbare ruimte, zijn de meeste ruimtelijke ontwikkelingen binnenstedelijk, zoals het transformeren van leegstaande kantoren naar woningen met ondergronds parkeren.

Floor Gordon (wethouder Ruimtelijke Ordening): “Wij verwachten dat ontwikkelaars met plannen voor nieuwe woningen, voorzieningen en werkplekken voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders. Daarnaast rekenen we mee met de financiële haalbaarheid van een plan. Op het moment dat een plan voldoet aan onze gemeentelijke kaders en financieel haalbaar lijkt, geven we het sein om het nader uit te werken in een concept-startnotitie. Op dát moment wordt de reactie en inbreng van inwoners gevraagd.” Steeds vaker maken inwoners en leden van de gemeenteraad kenbaar dat met de huidige participatiewerkwijze de ruimte om plannen bij te sturen aan de late kant is.

Gordon: “Bewonersparticipatie is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. Ik ben van mening dat deze tijd vraagt om een gewijzigde werkwijze, waarbij inwoners en de gemeenteraad eerder aan zet zijn. Amstelveen en de regio ontwikkelen zich razendsnel. Het goed luisteren naar de zorgen en argumenten van inwoners is daarom ontzettend belangrijk. Tegelijk blijft het afwegen van het algemene maatschappelijk belang om wat te doen aan het schrijnende woningtekort versus het individuele belang van direct omwonenden die hierdoor gehinderd worden een lastig dilemma. Welke uitgangspunten leidend dienen te zijn bij een specifiek plan, zou de gemeenteraad wat mij betreft vroegtijdig moeten vaststellen”.

De gemeente bekijkt momenteel hoe het inwoners, (advies)organisaties én de gemeenteraad al eerder kan betrekken in het proces om van een initiatief van een projectontwikkelaar een bouwplan te kunnen maken. Een nieuwe werkwijze qua participatie bij ruimtelijke projecten wil de gemeente als uitvoeringskader in een later stadium toevoegen aan de nieuwe participatievisie die nu voorligt.