AMSTELVEEN - Woningcorporatie Eigen Haard komt met een plan om de bestaande sociale huurwoningen aan de Lindenlaan te vervangen. Bovendien wil Eigen Haard extra nieuwe woningen toevoegen. Zowel huur als koop vooral voor jongeren, starters en senioren. De gemeente vindt het een kansrijk initiatief dat de corporatie in overleg met bewoners kan uitwerken.


Wethouder Rob Ellermeijer (wonen) was betrokken bij gesprekken van Eigen Haard en de bewonerscommissie Lindenlaan. Tijdens deze gesprekken is gesproken over renovatie of vervangende nieuwbouw van de sociale huurwoningen aan de Lindenlaan 190 – 322 en de onzekerheid over de toekomstige woonsituatie van bewoners, waarvan al enige tijd sprake is. Het gaat om 72 woningen die dateren uit de jaren ’50 .“We begrijpen dat bewoners graag duidelijkheid willen over wat er met hun woning gaat gebeuren. De woningen zijn dringend toe aan renovatie dan wel vernieuwing. Belangrijk dat er snel duidelijkheid komt en de plannen in goed overleg met bewoners verder worden uitgewerkt”, zegt Rob Ellermeijer.

Behoud ruimtelijke opzet
Het initiatief past bij de eerder door het college van B en W vastgestelde ruimtelijke mogelijkheden voor verbetering en vernieuwing van de wijk Keizer Karelpark. “De gedachte is dat 72 woningen mogelijk plaatsmaken voor zo’n 225 tot 275 woningen, in een mix van sociale huur, middensegment huur en middensegment koopwoningen. De wijk Keizer Karel Park is ruim opgezet. Wij willen dat het plan aansluit bij het ruimtelijke karakter van de wijk en dat er bijzondere aandacht is voor groen. Het plan voorziet daarnaast in een half verdiepte parkeerplaats onder het complex, zodat parkeren zoveel mogelijk uit het zicht is”, aldus wethouder Floor Gordon van ruimtelijke ordening. Een van de uitgangspunten is dat koopwoningen minimaal drie jaar door kopers worden bewoond. De woningen moeten bewoond worden door degenen waar ze voor worden gebouwd.

“Wij beseffen dat de bewoners al lang in onzekerheid verkeren over wat er met hun woning gaat gebeuren. Nu de gemeente onze plannen kansrijk vindt, willen wij zo snel mogelijk weer in gesprek met de Bewonerscommissie over de toekomst van de Lindenlaan 190 – 332. In overleg met de commissie worden de plannen nader uitgewerkt. Vanzelfsprekend blijven wij ook met deze plannen in het vooruitzicht onze woningen goed onderhouden”, zegt Bert Halm, bestuursvoorzitter Eigen Haard.