AMSTELVEEN - Na participatie met omwonenden, eigenaren en de Groenraad stuurt het college van B en W de uitgangspunten voor het opstellen van een gebiedsvisie van de Bovenkerkerwegzone met participatieverslag aan de gemeenteraad.


In de Bovenkerkerwegzone staan vijf kantoren en een restaurant die gebouwd zijn rond 1990 en aan het einde van hun levensduur zijn. Het gaat om het gebied tussen de Beneluxbaan en de Nesserlaan. Eigenaren, waarvan een aantal al langer in gesprek is met de gemeente, zien kansen om daar woningen te realiseren vanwege de grote vraag naar woningen. Dat juicht de gemeente toe.

Betrokken omwonenden

Omwonenden in het gebied hebben zorgen over de grootte van de ontwikkelingen en bijvoorbeeld de bijbehorende verkeersaantrekking met parkeervraag. Uiteindelijk is het doel om met uitgangspunten voor ontwikkeling helderheid te scheppen. De Nota van Uitgangspunten en hierna ook de Gebiedsvisie kunnen niet tegemoet komen aan alle wensen. Floor Gordon, wethouder ruimtelijke ordening: “Er spelen meerdere belangen een rol. Natuurlijk die van de grondeigenaren zelf en van de direct omwonenden van de Bovenkerkerwegzone. Laten we vooral ook de stem van de vele woningenzoekenden niet vergeten, want die horen we nu niet. De Gebiedsvisie die hierna volgt zal een gebalanceerde afweging zijn van alle belangen.” De gemeente maakt de visie na onderzoeken naar onder andere verkeer en parkeren in relatie tot het aantal beoogde woningen en de financiële haalbaarheid.

Uitgangspunten

De Nota van Uitgangspunten toetst belangrijke onderwerpen zoals groen, verkeer, parkeren aan bestaand beleid. Ook biedt het een handvat voor de ruimtelijke ontwikkeling en maximale bouwhoogten. Voor wat betreft het type woningen is het uitgangspunt 20% sociale woningen in de gehele gebiedszone. Het bijbehorende woonprogramma is nog niet uitgewerkt en daarover gaat de gemeente nu in overleg met de eigenaren. In het coalitieakkoord is een stadsbreed uitgangspunt opgenomen voor woonprogramma’s. Wethouder Gordon: “We bekijken per locatie wat het meest passend is en waar behoefte aan is. De aanwezigheid van openbaar vervoervoorzieningen speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol. In dit gebied zien wij, aanvullend op de bestaande wijk, kansen voor starters en senioren.”

Gebiedsvisie

In de gebiedsvisie wil de gemeente voor de verschillende bouwkavels het bouwkader meegeven. Dat wil zeggen onder andere bouwhoogte, parkeergelegenheid, de stedenbouwkundige opzet en de ontsluiting van de Gebiedszone. Voor de uitwerking trekt de gemeente veel tijd uit. In overleg met eigenaren is het doel om tot haalbare plannen te komen. De gemeente rekent dit zelf ook door. Ook bij de gebiedsvisie worden omwonenden betrokken.

Behandeling gemeenteraad

De agendacommissie van de gemeenteraad bepaalt wanneer en hoe een stuk wordt behandeld. Raadsavonden, die bestaan uit een raadsdebat en een raadsvergadering, zijn in de regel eens per maand op een woensdagavond.
Zie www.amstelveen.nl/gemeenteraad.