AMSTELVEEN - Amstelveen gaat de uitdaging aan om van een bestaand en enigszins verouderd bedrijventerrein een nieuwe duurzame en groene stadswijk te maken. Geleidelijk en samen met ondernemers en ontwikkelaars. Doel is om de komende jaren plek te creëren voor duizenden woningen en werkgelegenheid voor Amstelveen en de regio.

De gemeente maakt op deze manier intensief gebruik van de schaarse ruimte binnen haar stadsgrenzen. De visie hierop stuurt het college van B en W nu naar de gemeenteraad.Bedrijventerrein Legmeer moet een duurzame groene stadswijk worden die voorbereid is op grote klimaatveranderingen. Een plek waar wonen en werken in balans is. Een gemengde wijk waar ruimte is voor minimaal 3.000 woningen voor diverse inkomens met de nodige voorzieningen en bedrijvigheid en met verschillende sferen. Zo’n ingrijpende transformatie kan niet in één keer plaatsvinden. Daarom schetst de gemeente een stip op de horizon waar stapsgewijs geleidelijk naar toegewerkt kan worden.

Gemengde stadswijk
Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening, economische zaken, duurzaamheid): “Het college van B en W is heel trots op de ruimte die we hebben gevonden voor een hele nieuwe wijk waar we willen bouwen voor de sociale inkomens (20%), middeninkomens (45%) en hoge inkomens (35%). Legmeer is daarmee een afspiegeling van de huidige bewoners van heel Amstelveen. De ruimtelijke verdeling is ongeveer 80% wonen en 20% werken.” De visie is nodig om ambities en kaders met elkaar te delen voor de lange termijn. “Het moet genoeg ruimte en flexibiliteit bieden voor wijzigingen in het programma door een gewijzigde vraag naar woningen, bedrijvigheid en voorzieningen.” Ondanks de situatie rond corona wil het college van B en W naar de lange termijn kijken. Floor Gordon: “Corona heeft gevolgen voor het economisch klimaat. Ook in Amstelveen. Zo’n visie is een toekomstvisie. En we hebben geen glazen bol. Belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven en samen te werken.” Zo bezocht Floor Gordon dinsdagmiddag 21 april 2020 een vijftal ondernemers op bedrijventerrein Legmeer om te horen hoe zij de coronasituatie doorstaan en hoe ze tegen de metamorfose aankijken.

Samenwerken met spelregels
Het gebied is onderverdeeld in deelgebieden of clusters. Voor de ontwikkeling stelt de gemeente spelregels op. Denk aan maximaal bouwvolume en gevarieerde bouwhoogten per cluster en ruimte slim benutten voor groen en ontmoeten. Floor Gordon: “We willen dat eigenaren van individuele kavels en ontwikkelaars samenwerken. Dat vergroot de kwaliteit. Het is goed vooraf samen na te denken over zaken als straten, groen, water en mobiliteit en af te stappen van standaard parkeernormen. Dat laatste is vaak een beperkende factor.”

Verplaatsing werf en afvalbrengstation
De gemeente is zelf eigenaar van het afvalbrengstation en de gemeentewerf op het bedrijventerrein. Om de ontwikkeling van Legmeer mogelijk te maken is het noodzakelijk dat deze verplaatst worden. Een mogelijke locatie is het nieuwe geplande bedrijventerrein aan de grens met Uithoorn.

Aanvraag Woningbouwimpuls
Het rijk stelt via een Woningbouwimpuls de komende jaren € 1 miljard voor woningbouwprojecten ter beschikking. Gemeenten met aantoonbaar woningtekort kunnen hiervoor uiterlijk 1 juli projecten aanmelden om woningbouw versneld mogelijk te maken. Een concept-aanvraag voor Legmeer is inmiddels ingediend en dient als testcase om het rijk de juiste informatie te laten verkrijgen voor het beoordelen van aanvragen. Amstelveen vraagt € 15 miljoen aan. Meedoen aan de testcase biedt geen garantie voor toekenning ervan.

Ontwikkelen met regie gemeente
Bij alle stappen in de herontwikkeling heeft de gemeente de regie en werkt samen met ontwikkelaars en ondernemers. Indien de gemeenteraad de ontwikkelvisie vaststelt en later dit jaar financiële keuzes maakt, werkt de gemeente in een structuurvisie het plan verder uit. Voor de ontwikkeling is tien tot twintig jaar uitgetrokken.